Com et sents quan algú et parla i no l’entens?

Sabem que així t’has sentit moltes vegades a l’intentar esbrinar el teu consum elèctric.

Amb nosaltres, entendràs d’una manera fàcil i molt intuïtiva com es llegeix la teva factura de la llum i diràs adeu al sentiment d’impotència com si t’estiguessin parlant en llenguatge marcià.

Consulta els conceptes

Informació identificativa de la factura i que servirà per identificar-la davant de qualsevol gestió:

 • Data emissió: És la data en que s’emet la factura
 • Període facturació: interval de dates del consum de la factura
 • Nº factura: Numeració que es dona en el moment d’emetre la factura i que identifica el document
 • Import Total: Import de la factura en euros

Dades específiques del punt de subministrament: titular del contracte (tant persona física com jurídica), l’adreça del comptador, població i NIF/DNI del titular.

 • C.U.P.S.: Codi Universal Punt Subministrament. Aquest codi numèric identifica el punt de subministrament i porta aparellades totes les dades del mateix. Cada punt de subministrament o comptador conté un codi CUPS
 • CNAE: Codi corresponent a l’activitat  econòmica del subministrament.
 • Nª de Contracte: Identificació numèrica que fa referència al seu contracte. Necessari per a qualsevol gestió sobre la factura
 • Distribuïdora: És l’empresa que s’encarrega de transportar l’electricitat fins al seu punt de subministrament.
 • Potència contractada: Potència contractada del seu subministrament en cada un dels períodes.
 • Tarifa: El tipus de tarifa ATR que té contractada. Els subministraments fins a 15 kW de potència contractada corresponen a la tarifa 2.0TD. Els superiors a 15 kW a la tarifa 3.0TD i els d’Alta Tensió a la tarifa 6.1TD.
 • Nombre de comptador: Identificació de l’aparell comptador del seu subministrament.

Informació de l’històric del seu consum per mesos. Aquest apartat li permetrà comprovar fàcilment l’evolució del seu consum elèctric en els últims mesos.

El quadre de lectures indica els valors de lectura per al seu comptador per cada un dels períodes horaris. La diferència entre la lectura “Actual” i “Anterior” per a cada un dels períodes horaris és el valor del consum corresponent al període de la lectura.

Informació sobre la forma de pagament de la factura, entitat bancària on està domiciliat el rebut i nº de compte IBAN. El número de compte no apareix complert per la seva seguretat.

Informació sobre el nom, adreça i població d’enviament de la factura. Aquestes dades poden o no coincidir amb les del titular del subministrament. No són les dades fiscals de la factura.

És la part fixa de la seva factura elèctrica. És el resultat de multiplicar la potència contractada pels dies reals de facturació del període i pel preu del kW. En la tarifa 2.0TD corresponen 2 períodes horaris. En les tarifes 3.0TD i 6.1TD corresponen 6 períodes horaris.

Afecta a les tarifes 3.0TD i 6.1TD. És la penalització resultant si es supera la potència contractada en els períodes corresponents i durant el període facturat.

L’import del terme d’energia dependrà del consum real que hagi tingut durant el període de la factura. És el resultat de multiplicar el consum registrat entre les dates de lectura pel preu del kWh.

Penalització regulada per l’Administració quan el consum d’energia reactiva supera el 33% del consum d’energia activa. Sols afecta a les tarifes 3.0TD i 6.1TD.

Altres conceptes que afecten al seu contracte.

L’impost sobre l’electricitat és un impost regulat per l’Agència Tributària. Es calcula aplicant el percentatge de 5,1127% sobre la suma dels imports del terme de potència i terme d’energia.

Apareix també el lloguer de comptador: És l’import que cobra l’empresa distribuïdora pel lloguer del comptador

Apareix l’import total de la factura, amb el detall de la base imposable (la suma de tots els conceptes) i el tipus impositiu d’IVA vigent

Formulari de contacte
Adjuntar un arxiu PDF (màxim 5MB)